DEN MENTALE FORRETNINGSPLAN®

Værktøjskassen

Den Mentale Forretninsplan® er baseret på ”De Neurologiske Niveauer” af Robert Dilts.
”De Neurologiske Niveauer” er en enkel, logisk og evidensbaseret model af overordnede mentale niveauer, der
afspejler hvorledes vores sind fungerer – en model af hvorledes vores sind fungerer.
Og når vi som individer gør det, ja så gør organisationer, grupper og team det naturligvis også.

Niveauerne præsenteres i én samlet hierarkisk model. Det betyder at de højere niveauer påvirker kraftigere på
adfærden end de lavere niveauer.
Er der ”strid” mellem flere niveauer, er det altid øverste niveau der vinder.

De enkelte niveauer i Den Mentale Forretningsplan® gennemgås step by step, startende med:

1. Adfærd, processer og samarbejde

Ledelse = kommunikation, og kommunikation = adfærd
Ledelse handler således om din og dine lederkollegers adfærd samt den øvrige organisations adfærd.:
– HVAD du/I kommunikerer, til
– HVEM,
– HVORNÅR,
– HVORDAN, og i
– HVILKEN kontekst.

Den eneste kontakt du har til omverden er din adfærd.
Det er din adfærd andre bruger som indikator for ”hvad du er for en person”, og hvordan de forholder sig til dig og det du gør.

Eller som Dale Carnegie udtrykker det;
Der er fire måder – og kun fire måder, vi har kontakt til verden på. Vi bliver vurderet og klassificeret på grundlag af disse
kontakter: Hvad vi gør, hvordan vi ser ud, hvad vi siger, og hvordan vi siger det.


Din adfærd er dels baseret på at du reagerer, og dels på at du agerer.
Niveauerne er med i alle de kontekst vi indgår i.
Adfærd er hvad du gør, og hvordan du gør det, hvad du kommunikerer og hvordan.

2. Kontekst, omgivelser og systemer

Dette niveau udtrykker at din adfærd bl.a. er reaktioner på den kontekst du er i. De sammenhænge du indgår i, de systemer,
mål og planer du er en del af, den management du arbejder med og under.

Ofte er det blot sådan, at både din og vi andres adfærd af og til er anderledes end det ”omgivelser” beskriver, forventer, og
måske kræver.

Med reagerer mener vi, at vores adfærd dels er baseret på omgivelserne og det der sker i omgivelserne, eksempelvis at vi
overholder hastigshedsgrænserne, udviser god adfærd i køen i supermarkedet, at vi går i gang med de opgaver vores chef har
bedt os om at løse nu, at vi overholder virksomhedens politikker, eksempelvis retningsangivelser for ansættelser og
afskedigelser, alvorlige samtaler,
MUS-samtaler, rygepolitiker, rapporteringspolitikker, mødetider etc.

Vi mennesker har af og til anden adfærd end ”systemet” pålægger os.
At vi evt. kører for stærkt, tager for meget med over grænsen, tjener sorte penge, etc. skyldes altså andre parametre der
tilsyneladende har større indvirkning på os, end det ”systemet”, lovgivning, virksomheden, ejerforeningens regler etc.
beskriver og måske forlanger som værende god og hensigtsmæssig adfærd.

De samme aspekter gør sig gældende når det handler om virksomhedens politiker, indrapporteringssystemer, mødetider,
rabatter o.s.v. Med andre ord, så gør vi af og til noget (nogle oftere end andre) som vi godt ved vi ikke må eller burde gøre.
Årsagerne her til er mangfoldige, og skyldes vores egen mentale ramme, tænkning og meningsdannelse, hvilket er de
elementer de øvrige niveauer handler om.
Disse niveauer beskrives overordnet i det efterfølgende så du på bedre vis kan forstå motiver bag adfærd.

3. Viden & færdigheder, kompetencer

Som du kan se af figuren er vores adfærd baseret på noget vi reagerer på, og noget vi agerer på.
Punkt 2. beskrev elementer vi reagerer på, og de øvrige niveauer beskriver de niveauer vi agerer på.

Med agerer, mener vi, at vores adfærd i meget høj grad er baseret på personlige tankemønstre og meningsdannelse.
Eksempelvis at vi køre hurtigere end tilladt, måske fordi at vejen ifølge egen opfattelse godt kan bære højere hastighed,
eller at vi har travlt. At vi løser andre opgaver end den af chefen stillede, fordi vi mener at den godt kan vente, at vi
mener af vide bedre, at det ikke er vigtigt med de punkter der er beskrevet i forbindelse med afskedigelser, ansættelser,
alvorlige samtaler, MUS-samtaler, at vi tilsidesætter vigtigheden i rapportering, mødetider etc.

På samme måde er de også med når vores børn kommer for sent hjem, springer over træningen, støvsugningen
eller lektierne etc.

Det laveste niveauer som vi agerer på er vores Viden & færdigheder, altså det vi ved og det vi kan, vores kompetencer.
Som de efterfølgende niveauer viser, har vores Viden & færdigheder ikke særligt stor indflydelse på vores adfærd.

4. Værdier, holdninger & overbevisninger

Dette niveau er et bevidst niveau, idet vi godt kender vores værdier, holdninger og overbevisninger.
Og relateret til kompetencerne (niveauet lige under), siger det sig selv, at tro, holdning og indstilling til en opgave virker
kraftigere på vores beslutninger, meningsdannelse og adfærd, end kompetencerne gør.

Du har sandsynligvis kendskab til (måske dig selv), at mennesker med en given uddannelse burde kunne løse opgaverne,
uden dog at det lykkes. Det kan der være flere årsager til, måske strider opgaven mod vedkommendes værdier, måske tvivl,
eller måske er personen ligefrem overbevist om ikke at kunne løse opgaven.
Niveauet her er styrende for hvad vi kaster os over og hvad vi helst undgår, hvad vi bevæger hen mod og hvad vi bevæger os
væk fra, hvad vi søger at løse af opgaver, og hvad vi ønsker at undgå.

5. Identitet og selvopfattelse, individuelt og kulturelt

Dette Niveau handler om hvem vi hver i sær er, hvorledes vi opfatter os selv som værende – hvad jeg er for en.
Hvordan vi opfatter os selv rent organisatorisk og kulturelt – hvad vi er for nogle.

Niveauet indeholder samtlige aspekter af vores personlighed, Vores bevidste aspekter, vores ubevidste, vores
primære og vores sekundære, vores mere positive aspekter og vores mere negative og vores skyggesider.

7. Vision

Det højeste niveau der handler om vores visioner, om det visionære i vores job, vores fritid, som forældre, som
sportsudøver etc.

Der er et niveau med uhyre stærke mentale kræfter. Visioner sætter kraftigt lys på fremtiden, lys på meningen
med det vi er i, vores livssituation og hvad vi vil opnå, vores karriere etc.,

Og så er det et niveau af mere spirituel karakter, måske en given tro på livet efter døden, himmerige.
Lys på meningen med livet, for nogle mennesker, livet efter livet/efterlivet, meningen med det vi tror på, og
vores håb for hvor det vil bringe os hen.

6. Mission & berettigelse

Det mentale link mellem visionerne (7) og vores Identitet og selvopfattelse (5) er Mission & berettigelse.
Det skal forstås således, at når din Vision er en form for ønsket tilstand, personligt eller forretningsmæssigt,
er det Missionen der berettiger vores adfærd og det vi gør.
Med andre ord, når vi rent visionært ønsker os i en given retning, ønsker os en given tilstand, er det Missionen
der berettiger os. Altså berettiger bestemt adfærd, opgaver og løsningen af dem.
Vores visioner giver vores missioner og berettiger os og vores adfærd.

Mission & berettigelse sættes ind som et selvstændigt niveau mellem Identitet (5) og Vision (7).

Således hele Den Mentale Forretningsplan®

Det er vigtigt at huske på, at hver gang du skifter kontekst (2), eksempelvis fra en jobsituation til at være forældre
ved spisebordet, så påvirker den de øvrige niveauer opadrettet.
Du vil i en jobsituation have en anden vision, anden mission, bruge bestemte sider i din personlighed, og som
forældre ved spisebordet er det helt andre aspekter der spiller ind.
Blot det at være sammen en god ven i forhold til en anden god ven vil påvirke din adfærd gennem disse niveauer.

Den Mentale Forretningsplan® kobler strategi på det menneskelige sind:

  • Gennem HVAD, HVORDAN, HVORNÅR, HVEM, med forståelse for de beslutninger der træffes, meningen
    med dem og hvordan de overordnet skal løses.
  • Fra bestyrelse og direktion til den enkelte afdeling, det enkelte team og til hver enkelt medarbejder.

Husk på at de højere niveauer påvirker kraftigere på adfærden end de lavere niveauer.
Er der ”strid” mellem flere niveauer, er det altid det højere niveau der vinder.