DEN MENTALE FORRETNINGSPLAN®

Værktøjskassen der “arbejder med det hele menneske”

•  Ledelse der arbejder og virker med hele mennesket.

Den Mentale Forretninsplan® er baseret på ”De Neurologiske Niveauer” af Robert Dilts.
”De Neurologiske Niveauer” er en enkel, logisk og evidensbaseret model af overordnede
niveauer, der afspejler, hvorledes vores sind og krop fungerer og kommunikerer.
Når vi som individer gør det, ja så gør grupper,  team og hele organisationer det
naturligvis også.

Det betyder således også at Mentalledelse® arbejder fra strategisk niveau til individ i én
samlet og sammenhængende forståelsesramme og værkstøjkasse.
Fra bestyrelseslokalet og direktionen over afdelinger, team og grupper til den enkelte medarbejder.

Opgaverne kan bl.a. være:

•  strategisk udvikling
•  forandringsledelse
•  leder og ledelsesudvikling
•  kommunikation og samarbejde
•  effektive team, team building og team træning
•  coaching og mentaltræning.

Værktøjerne arbejder på hvert enkelt niveau sammenhængende og i indenbyrdes relationer med de
øvrige niveauer – helt som vores sindsprocesser gør det. Eksempelvis vil værdiarbejde relatere og
integrere med kultur og identitet.
Niveauerne præsenteres længere nede i én samlet hierarkisk model.
Hierarkisk betyder, at de højere niveauer påvirker kraftigere på adfærden end de lavere niveauer.
Er der ”modsætninger” mellem niveauer, er det altid øverste niveau, der vinder.

De enkelte niveauer i Den Mentale Forretningsplan® gennemgås step by step, startende med:

1. Adfærd – processer og samarbejde

Ledelse = kommunikation = adfærd
Ledelse handler således om din, dine lederkollegers og den øvrige organisations adfærd:

•  HVAD du/I kommunikerer.
•  Til HVEM.
•  HVORNÅR.
•  HVORDAN.
•  I HVILKEN kontekst.

Den eneste kontakt du har til omverdenen, er din adfærd.
Det er din adfærd andre bruger som indikator for ”hvad du er for en person”, hvordan de forholder
sig til dig og det du gør.

Eller som Dale Carnegie udtrykker det;
Der er fire måder – og kun fire måder, vi har kontakt til verden på. Vi bliver vurderet og klassificeret
på grundlag af disse kontakter: Hvad vi gør, hvordan vi ser ud, hvad vi siger og hvordan vi siger det.

Adfærd er, hvad du gør og hvordan du gør det, hvad du kommunikerer og hvordan du kommunikerer.
Din adfærd er baseret på, at du reagerer og på at du agerer.
Niveauerne spiller med i alle de kontekst og sammenhænge, du indgår i.

2. Kontekst – omgivelser og systemer

Dette niveau udtrykker, den kontekst og situation du er i:

•  Den sammenhæng du indgår i, hvem du evt. er sammen med, hvor og hvordan.
•  De systemer, mål og planer du er en del af.
•  Den management du arbejder med og i.

Den kontekst du er i, vil i større eller mindre grad indvirke på din adfærd (påvirke dig til at reagere).
Vores adfærd er baseret på delvist baseret på set up, omgivelserne og det der sker i omgivelserne.
Eksempelvis at vi:

•  overholder hastigshedsgrænserne
• udviser god adfærd i køen i butikken
•  går i gang med de opgaver, vores leder har bedt os om at løse nu
•  vi overholder virksomhedens politikker. Eksempelvis politiker for ansættelser, afskedigelser
•  alvorlige samtaler, MUS-samtaler, rygepolitiker, rapporteringspolitikker, mødetider etc.

Vi mennesker har af og til anden adfærd, end konteksten og “systemet” pålægger os.
At vi evt. kører for stærkt, tager for meget med over grænsen, tjener sorte penge, etc., skyldes altså
andre parametre der tilsyneladende har større indvirkning på os, end det ”systemet” beskriver og
evt. forlanger som værende god og hensigtsmæssig adfærd.

De samme aspekter gør sig gældende, når det handler om virksomhedens politiker, mødetider,
påklædning, rapporteringssystemer, sikkerhedsforanstaltninger o.s.v.
Med andre ord så gør vi af og til noget (nogle oftere end andre), som vi godt ved, vi ikke må eller
burde gøre.
Årsagerne her til er mangfoldige og skyldes vores mentale ramme, tænkning og meningsdannelse.
Det er de elementer de øvrige niveauer handler om – mentale aspekter vi agerer efter.
Disse niveauer beskrives overordnet i det efterfølgende, så du på bedre vis kan forstå motiver bag
adfærd.

3. Viden & Færdigheder – kompetencer

Som du kan se af figuren nedenfor, er vores adfærd baseret på noget vi reagerer på og noget vi
agerer efter.
Punkt 2. beskrev elementer vi reagerer på og de øvrige niveauer beskriver de mentale aspekter vi
agerer efter.

Det vi agerer efter er baseret på personlige tankemønstre og meningsdannelse.
Disse aspekter har større indflydelse på vores adfærd end de aspekter vi reagerer efter.
Eksempelvis at vi:

•  kører hurtigere end tilladt
•  (Måske fordi vejen ifølge egen opfattelse godt kan bære hurtigere hastighed, eller at vi har travlt)
•  løser andre opgaver end den chefen stillede
•  (Måske fordi vi mener, at den godt kan vente – at vi ved bedre)
•  mener det ikke er vigtigt med de punkter, der er beskrevet i forbindelse med afskedigelser,
•  ansættelser, alvorlige samtaler, MUS-samtaler etc.
•  tilsidesætter vigtigheden i rapportering, mødetider etc.
•  udfører opgaver uden beskrevet sikkerhedsudstyr
•  (måske efter devisen at det går nok)

På samme måde er de også med, når vores børn kommer for sent hjem, springer over træningen,
støvsugningen, lektierne etc.

Som de efterfølgende niveauer viser, har vores Viden & Færdigheder ikke særligt stor indflydelse på
vores adfærd.

4. Værdier, Holdninger & Overbevisninger

Vi er rimeligt bevidste om vores værdier, holdninger og overbevisninger.
Relateret til Viden & Færdigheder (niveau 3) vil værdier, Holdning & Overbevisninger (indstilling til
tingene) altid virke kraftigere på vores beslutninger, meningsdannelse og adfærd, end Viden &
Færdigheder gør.

Du har sandsynligvis kendskab til (måske dig selv), at mennesker med givne faglige forudsætninger
burde kunne løse en opgave, uden dog at det lykkes.
Det kan der være flere årsager til. Måske strider opgaven mod vedkommendes værdier, måske tvivl,
måske er personen ligefrem overbevist om ikke at kunne løse opgaven.
Niveauet er styrende for hvad vi:

•  kaster os over
•  helst undgår
•  bevæger hen mod
•  bevæger os væk fra
•  søger at løse af opgaver
•  ønsker at undgå.

5. Identitet & Selvopfattelse – individuelt og kulturelt

Dette niveau handler om:

•  hvem vi hver især er
•  hvorledes vi opfatter os selv som værende – hvad jeg er for en
•  hvordan vi opfatter os selv rent organisatorisk og kulturelt – hvad vi er for nogle.

Niveauet indeholder samtlige aspekter af vores personlighed – kendte som ukendte.
Vores bevidste aspekter, vores ubevidste, vores primære og vores sekundære, vores mere positive
aspekter, vores mere negative og vores skyggesider.
Det er i vores Identitet & Selvopfattelse, vi henter motivationen, tilladelserne og begrundelserne, for *
det vi gør eller fraholder os fra at gøre:

•  Sådan en som mig gør jo, som jeg gør.
•  Jeg er ikke sådan en, der gør sådan.
•  Sådan nogle som os gør jo som vi gør.
•  Vi er ikke sådan nogle, som gør sådan.

7. Vision

Det højeste niveau handler om vores visioner, om det visionære i vores job, vores fritid, som forældre,
som idrætsudøver, det visionære i vores liv etc.

Der er et niveau med uhyre stærke mentale kræfter.
Visioner sætter kraftigt lys på fremtiden, lys på meningen med det vi er i, vores livssituation og hvad vi
vil opnå, vores karriere etc.

Det er også et niveau af mere spirituel og religiøs karakter.
Måske en given tro på livet efter døden, himmerige – lys på meningen med livet etc.
For nogle mennesker, livet efter livet, meningen med det vi tror på og vores håb for hvor det vil bringe
os hen.

6. Mission & Berettigelse

Det mentale link mellem Visionerne (7) og vores Identitet & Selvopfattelse (5) er Mission & Berettigelse.
Det skal forstås således, at hvor Vision er en form for ønsket tilstand, personligt eller forretningsmæssigt,
er det Missionen, der Berettiger vores adfærd og det vi gør – missionen berettiger meningen med os og det
i gør – formålet med os og formålet med vores adfærd.
Når vi rent visionært ønsker os i en given retning, ønsker os en given tilstand, er det Missionen,
der Berettiger os. Altså berettiger bestemte prioriteringer, bestemt adfærd, opgaver og løsningen af dem.
Vores Visioner giver Missioner der igen Berettiger os og vores adfærd.

Mission & Berettigelse sættes ind som et selvstændigt niveau mellem Identitet (5) og Vision (7).

Således hele Den Mentale Forretningsplan®

Det er vigtigt at huske på, at hver gang du skifter kontekst (2), eksempelvis fra en jobsituation til at
være forældre ved spisebordet, så påvirkes de øvrige niveauer.
Du vil i din jobsituation have en anden vision, anden mission, bruge bestemte sider i din personlighed.
Som forældre ved spisebordet er det helt andre aspekter, der spiller ind.
Blot det at være sammen med en god ven i forhold til en anden god ven vil påvirke din adfærd gennem
disse niveauer.

Den Mentale Forretningsplan® kobler strategi på det menneskelige sind:

•  Gennem HVAD, HVORDAN, HVORNÅR og HVEM, med forståelse for de beslutninger der træffes,
•  meningen med dem og hvordan de overordnet skal løses.
•  Fra bestyrelse og direktion til den enkelte afdeling, det enkelte team og til hver enkelt medarbejder.

Husk på at de øverste niveauer påvirker kraftigere på adfærden end de lavere niveauer.
Er der ”strid” mellem flere niveauer, er det altid det højere niveau, der vinder.